Klauzula informacyjna

Wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także ustawy z 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych informujemy o tym kto, na jakiej podstawie, w jakim celu oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eurocentrum Dorota Greszta, Ul. Kolejowa 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel./fax: 32 295 11 45

Możecie się Państwo kontaktować za pośrednictwem poczty tradycyjnej, telefonicznie lub mailem: ubezpieczenia@eurocentrum.co

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. przesyłania informacji handlowych w celach marketingowych w przypadku nieposiadania ubezpieczenia zawieranego za pośrednictwem EUROCENTRUM, jak również w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia – na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu EUROCENTRUM (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu wznowienia umowy ubezpieczenia po wygaśnięciu ochrony – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.f RODO)

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnić niekompletne dane,
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z zobowiązań umownych lub przepisów prawa.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18. RODO- korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Mogą również Państwo zażądać, abyśmy przedłużyli okres przechowywania danych osobowych, sprzeciwiając się tym samym ich usunięciu.
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO– ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i jest ono dokonywane w sposób zautomatyzowany.
 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f. RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności gdy ma to związek z przetwarzaniem do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych.
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody można ją  w dowolnym momencie wycofać, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Administrator przed jej cofnięciem.

W/w prawa osób EUROCENTRUM realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

PROFILOWANIE DANYCH

Informujemy, że Państwa dane mogą być profilowane w sposób zautomatyzowany, w szczególności w celach marketingowych czy kalkulacji ceny usługi.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia i po jej wygaśnięciu, ustalony na podstawie odrębnych przepisów prawa, w tym przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

W przypadku danych wykorzystywanych do celów marketingu bezpośredniego, EUROCENTRUM przestanie przetwarzać dane, jeżeli zgłosicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego, towarzystwa ubezpieczeniowe w celu kalkulacji oferty oraz realizacji usługi, zewnętrzne podmioty świadczące usługi administracyjne, prawne i księgowe, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.


Ubezpieczenia dąbrowa górnicza, ubezpieczenia sosnowiec, ubezpieczenia będzin, ubezpieczenia olkusz, ubezpieczenia zawiercie